Tenor Arias von Osmgv,Parodi,Easly,Chailly,Calleja (2004)