Twin Star Exorcists: Onmyoji von Yoshiaki Sukeno (2018, Taschenbuch)