The Bestiality Of Bonzo Dog Band von Bonzo Dog Band (1995)