Tchaikovsky Cycle Vol.1 von Mrso,Vladimir Fedoseyev,The Moscow Radio Symphony Orchestra,Antonio Meneses (2007)