Sinfonie 6/Thumbelina Suite von Tchaikovsky SO,BATON,Shestkov (2010)