Sacred Baroque Masterpieces von S, Mingardo,Concerto,M. Minkowski,R. Alessandrini (2012)