Poemotion 3 von Takahiro Kurashima (2016, Gebundene Ausgabe)