NANDA-I-Pflegediagnosen: Definitionen und Klassifikation 2015-2017 (2016, Taschenbuch)