Laser Refractography von I. L. Raskovskaya, Bronyus Rinkevichyus und Olga Evtikhieva (2010, Gebundene Ausgabe)