Hatha Yoga Pradipika von Yogi Hari (2007, Gebundene Ausgabe)