Goddess By Baluji Shrivastav von Baluji Shrivastav (2010)