• Kad n Emeginin Etkinlik Çözümlemesi: Türkiye Boyutu Bar s Aytekin

  Garten, Haus & Wohnung. Sosyoekonomik yap y insa edici özelliklere sahip olan kad n emegi özel bir üretim faktörü olarak dikkat çekmektedir. Kad n emegi üretim sürecinin bir parças olmas yan nda, sosyal alanda önemli fonksiyona sahiptir.
  EUR 64,90
  eBay-Garantie
  Kostenloser Versand
  Lieferung an Abholstation
 • Feyzullah Ç nar - Belirsizlik Durumlar nda Karar Verme ve Hava Trafik Yönet NEU

  Bu çal sman n amac, hava trafik kontrolörlerinin dogal çal sma ortamlar nda kuram olusturmay temel alma düsüncesiyle, belirsizlik durumlar nda karar verme olgusunu kontrolörlerin bagl bulunduklar çevre içinde arast rarak anlamaya yöneliktir.
  EUR 34,99
  Lieferung an Abholstation
  Kostenloser Versand
 • Ekonomik Krizler Öncesi Erken Uyar Sistemleri Mustafa Ercan K l ç

  Her hastal g n belli basl belirtileri vard r. Hastal kla mücadele konusunda doktorlar n hastalara en önemli tavsiyesi erken teshistir. Doktorlar insanlar bu konularda bilgilendirerek hastal g önceden teshis etmelerini isterler.
  EUR 49,90
  eBay-Garantie
  Kostenloser Versand
  Lieferung an Abholstation
 • Kubra Celik - Leed Sertifika Sistemleri, Türkiyede Uygulamalarinin Degerlen NEU

  Innerhalb 24 Stunden (excl. und So.). Örnek olarak seçilen yedi yeni yap, Leed Sertifikas Degerlendirme Kriterleri ve Sürdürülebilir Tasar m lkeleri aç s ndan incelenmistir. Örnek olay üzerinden yap lan arast rmalar ve analizler sonucunda, mimarlar n sürdürülebilir tasar m ilkeleri ve sertifika sistemleri kriterleri konusunda bilgi s.
  EUR 51,99
  Lieferung an Abholstation
  Kostenloser Versand
 • Etkin Kriz Yönetiminde Sosyal Medyan n Yeri ve Önemi Asl Diyadin

  Autor: Asl Diyadin. Asl Diyadin. von diesem Verlag. Weitere Bücher Sprache: Türkisch. Seitenzahl: 128. Maße: 220x150x mm. Einband: Taschenbuch.
  EUR 55,90
  eBay-Garantie
  Kostenloser Versand
  Lieferung an Abholstation
 • Melike Kaplanoglu - Tüketicilerin Markal Ürünlere Yönelik Degerlendirmeleri NEU

  Innerhalb 24 Stunden (excl. und So.). Bu çal smada markal ürünleri sat n alan tüketici davran slar ortaya koyulmustur. Çal sman n birinci bölümünde marka ve marka kavram ile ilgili teorik aç klamalar yap lm s, bu dogrultuda markan n önemi, faydalar ve özellikleri belirtilmistir.
  EUR 50,19
  Lieferung an Abholstation
  Kostenloser Versand
 • sletmelerde Kaynak Tabanl Stratejik Yaklas m Gürcan Papatya

  Bu çal sma Türkiye sanayi sektörü isletmelerinin sürdürülebilir rekabet avantaj saglamaya yönelik 'Kaynak Tabanl Stratejik Yaklas m' modelini kapsamaktad r. Üç bölümlü haz rlanan çal sman n birinci bölümde, yeni rekabetçi alanlar ve isletmelerin kars kars ya kald g durum, temel egilimler ve etkileri aç s ndan incelenmis ikinci bölüm için gerekçe olusturulmustur.
  EUR 55,90
  eBay-Garantie
  Kostenloser Versand
  Lieferung an Abholstation
 • Fen Bilimleri Ögretmenlerinin TEOG Hakkindaki Tutumlarinin Incelenmesi Mehm ...

  Bu çal sman n amac Sanl urfa ilinde görev yapan Fen Bilimleri ögretmenlerinin Temel Egitimden Ortaögretime Geçis (TEOG) s nav hakk ndaki tutumlar n tespit ederek bu tutumlar üzerinde cinsiyet, yas, ögretmenlik deneyimi ve egitim durumu degiskeninin bir etkisinin olup olmad g n incelemektir.
  EUR 35,90
  Lieferung an Abholstation
  Kostenloser Versand
 • Ürün Anil Özdemir Kiratli - Tüketim Kültürü ve Küresellesme Baglam nda Rekl NEU

  Mekân n tarihi insanl g n tarihinden çok daha geriye uzan r, insan nsa mekânla iliskisi ana rahminden baslar ve günümüz sanal iletisim mekânlar na dek sürer. Mekân ve zaman n tarihi, toplumsal yap çözümlemelerinin karinesidir.
  EUR 72,39
  Lieferung an Abholstation
  Kostenloser Versand
 • Mehmet Yener - Fen Bilimleri Ögretmenlerinin TEOG Hakkindaki Tutumlarinin I NEU

  Bu çal sman n amac Sanl urfa ilinde görev yapan Fen Bilimleri ögretmenlerinin Temel Egitimden Ortaögretime Geçis (TEOG) s nav hakk ndaki tutumlar n tespit ederek bu tutumlar üzerinde cinsiyet, yas, ögretmenlik deneyimi ve egitim durumu degiskeninin bir etkisinin olup olmad g n incelemektir.
  EUR 37,69
  Lieferung an Abholstation
  Kostenloser Versand
 • Savunma Tedarikinde Karar Sürecine Yönelik Metodolojik Bir Yaklas m Alihan ...

  Tedarik zincirinde oyun teorisi uygulamalar ile ilgili yap lan literatür taramas sonucu aktörlerin hedeflerinin ve bu hedeflerini gerçeklestirebilmek için uygulamalar gereken stratejilerin ne olmas gerektigiyle ilgili bütünlesik bir çal sma yap lmad g görülmüstür.
  EUR 64,90
  eBay-Garantie
  Kostenloser Versand
  Lieferung an Abholstation
 • Fen Bilimleri Ögretmenlerinin TEOG Hakkindaki Tutumlarinin Incelenmesi Mehm ...

  Bu çal sman n amac Sanl urfa ilinde görev yapan Fen Bilimleri ögretmenlerinin Temel Egitimden Ortaögretime Geçis (TEOG) s nav hakk ndaki tutumlar n tespit ederek bu tutumlar üzerinde cinsiyet, yas, ögretmenlik deneyimi ve egitim durumu degiskeninin bir etkisinin olup olmad g n incelemektir.
  EUR 35,90
  Kostenloser Versand
 • Leed Sertifika Sistemleri, Türkiyede Uygulamalarinin Degerlendirilmesi Kubr ...

  Örnek olarak seçilen yedi yeni yap, Leed Sertifikas Degerlendirme Kriterleri ve Sürdürülebilir Tasar m lkeleri aç s ndan incelenmistir. Örnek olay üzerinden yap lan arast rmalar ve analizler sonucunda, mimarlar n sürdürülebilir tasar m ilkeleri ve sertifika sistemleri kriterleri konusunda bilgi sahibi olmalar, tasar mlar n buna göre yönlendirmeleri, sertifika sistemleri kriterlerinin gerekliligi olarak ortaya ç kan mekanik sistemleri tan malar önemli hale gelmistir.
  EUR 51,90
  eBay-Garantie
  Kostenloser Versand
  Lieferung an Abholstation
 • Tüketicilerin Markal Ürünlere Yönelik Degerlendirmeleri Melike Kaplanoglu

  Autor: Melike Kaplanoglu. Bu çal smada markal ürünleri sat n alan tüketici davran slar ortaya koyulmustur. Çal sman n birinci bölümünde marka ve marka kavram ile ilgili teorik aç klamalar yap lm s, bu dogrultuda markan n önemi, faydalar ve özellikleri belirtilmistir.
  EUR 49,90
  eBay-Garantie
  Kostenloser Versand
  Lieferung an Abholstation
 • Merve Süerkan - Magaza Yeri Seçimine Yönelik Bir Karar Destek Modeli Karton NEU

  Sletmeler için yer seçimi karar sektör ayr m yap lmaks z n stratejik bir öneme sahiptir. Yer seçimi kararlar sirketlerin uzun dönem karl l g n etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Bu alan da geçmiste birçok çal sma yap lm s ve pek çok sektörde örneklendirilmistir.
  EUR 41,29
  Lieferung an Abholstation
  Kostenloser Versand
 • IKY ve Egitimci Performansinin Degerlendirilmesi: Örnek Bir Uygulama Ayten ...

  Performans degerlemenin incelendigi bu çal smada, performans degerlendirmenin insan kaynaklar planlamas na etkisi arast r lm s ve okullarda ögretmenlerin performanslar na iliskin ögrenci degerlendirmeleri incelenmistir.
  EUR 49,90
  eBay-Garantie
  Kostenloser Versand
  Lieferung an Abholstation
 • OHSAS 18001 Kapsaminda Otel Mutfaklarinin Ergonomik Açidan Incelenmesi Haci ...

  Makinelerin insan ile birlestigi üretim alanlar nda is kazalar n n artmas yla isçi sagl g ve is güvenligi olgusunu dikkate almak kaç n lmaz olmustur. Bu yönetim sistemi, çal sma sartlar n n iyilestirilmesi ve daha güvenli bir ortamda daha sagl kl isgörenlerle çal s lmas n amaçlamaktad r.
  EUR 49,90
  eBay-Garantie
  Kostenloser Versand
  Lieferung an Abholstation
 • Magaza Yeri Seçimine Yönelik Bir Karar Destek Modeli Merve Süerkan

  Sletmeler için yer seçimi karar sektör ayr m yap lmaks z n stratejik bir öneme sahiptir. Yer seçimi kararlar sirketlerin uzun dönem karl l g n etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Bu alan da geçmiste birçok çal sma yap lm s ve pek çok sektörde örneklendirilmistir.
  EUR 39,90
  Lieferung an Abholstation
  EUR 1,20 Versand
 • Lojistik Sistemlere Yeni Bir Bak s Aç s Kübra Keskin Gürkan

  Koch & Genießen. Autor: Kübra Keskin Gürkan. Kübra Keskin Gürkan. Bu çerçevede, daha küçük yerlesim yerlerinden merkezlere ulas m saglayan, k sa pistlerde inis ve kalk s yapabilen bölgesel jetler, hem hizmet kalitesini art rmakta hem de hayat kolaylast rmaktad r. Bu kitapta, lojistik kavram n n gelisim süreci aç klanarak, dünyada ve Türkiye'de hava tas mac l g n n mevcut durumu belirtilmistir.
  EUR 49,90
  eBay-Garantie
  Kostenloser Versand
  Lieferung an Abholstation
 • PTT'nin Dönüsüm Hikayesi Osman Kürsat Acar

  Autor: Osman Kürsat Acar. Türk kamu yönetiminde, dünyadaki gelismelere paralel olarak 1980 sonras geleneksel kamu yönetim anlay s ndan yeni kamu yönetimi (YKY) paradigmas na geçisten bahsedilebilir. Bu dönemde Türk kamu yönetiminde üretilen ve uygulanan kamu politikalar bu paradigma degisiminden etkilenmistir.
  EUR 79,90
  eBay-Garantie
  Kostenloser Versand
  Lieferung an Abholstation
 • Stratejik Atilim Modeli Risk Sermaye Organizasyonu Gürcan Papatya

  Kitap üç boyutlu, üç asamal ve üç temel hareket noktas na bagl düzenlenmistir: Birincisi Türkiye sanayi sektörünün sürdürülebilir rekabetçiligini etkileyen 'düsük verimlilik' ç kmaz n n olumsuz etkisini vurgulama.
  EUR 64,90
  eBay-Garantie
  Kostenloser Versand
  Lieferung an Abholstation
 • Tüketim Kültürü ve Küresellesme Baglam nda Reklamda Mekân Alg s Ürün Anil Ö ...

  Mekân n tarihi insanl g n tarihinden çok daha geriye uzan r, insan nsa mekânla iliskisi ana rahminden baslar ve günümüz sanal iletisim mekânlar na dek sürer. Mekân ve zaman n tarihi, toplumsal yap çözümlemelerinin karinesidir.
  EUR 74,90
  eBay-Garantie
  Kostenloser Versand
  Lieferung an Abholstation
 • Gürcan Papatya - sletmelerde Kaynak Tabanl Stratejik Yaklas m - Türkiye San NEU

  Innerhalb 24 Stunden (excl. und So.). Bu çal sma Türkiye sanayi sektörü isletmelerinin sürdürülebilir rekabet avantaj saglamaya yönelik "Kaynak Tabanl Stratejik Yaklas m" modelini kapsamaktad r. Üç bölümlü haz rlanan çal sman n birinci bölümde, yeni rekabetçi alanlar ve isletmelerin kars kars ya kald g durum, temel egilimler ve etkileri aç s ndan incelenmis; ikinci bölüm için gerekçe olusturulmustur.
  EUR 55,49
  Lieferung an Abholstation
  Kostenloser Versand
 • Hammadde Fiyatlarinin Dünya Ekonomisinin Istikrari Üzerine Etkisi Caner Eki ...

  Bu çal smada dünya ekonomisindeki istikrars zl klar n hammadde fiyatlar ile olan iliskisi ortaya konmaya çal s lm st r. Kars l kl olarak birbirini etkileyen ve besleyen süreçler olan küresel büyüme ve hammadde fiyatlar n n geçirdigi evrimsel asamalar analiz edilmistir.
  EUR 84,90
  eBay-Garantie
  Kostenloser Versand
  Lieferung an Abholstation
 • Gürcan Papatya - Stratejik At l m Modeli Risk Sermaye Organizasyonu - Sürdü NEU

  Innerhalb 24 Stunden (excl. und So.). Kitap üç boyutlu, üç asamal ve üç temel hareket noktas na bagl düzenlenmistir: Birincisi Türkiye sanayi sektörünün sürdürülebilir rekabetçiligini etkileyen "düsük verimlilik" ç kmaz n n olumsuz etkisini vurgulama.
  EUR 63,49
  Lieferung an Abholstation
  Kostenloser Versand

Solch einen Artikel verkaufen?

Erreichen Sie mehr als 160 Millionen Käufer.

Ihre Meinung - wird in neuem Fenster oder einer neuen Registerkarte geöffnet