Sri Yukteshwar von Paramahamsa Prajnanananda (2013, Gebundene Ausgabe)