Selected Stories - Chechov von A. Chekhov und Anton Pavlovich Chekhov (1996, Gebundene Ausgabe)