Oh! My Goddess 07. Rache ist Blutwurst von Kosuke Fujishima