Intelligent Memory Systems von Mark Oskin, Christoforos Kozyrakis und Frederic T. Chong (2001, Taschenbuch)