Foundations of Systems Biology von Hiroshi Matsuno, Satoru Miyano, Ayumu Saito, Masao Nagasaki und Atsushi Doi (2009, Set mit diversen Artikeln)