Farewell & Goodbye-Tour 2008 von Fury in the Slaughterhouse (2008)