Euripidis Fabulae: Vol. II von Euripides Euripides