Eine Arche ist eine Arche ist eine Arche von Elisabeth Raabe (2016, Gebundene Ausgabe)